Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni


1)Veri sorumlusu;
Etik Bakkal Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi Bundan böyle kısaca“ EBG” olarak anılacaktır)

EBG olarak tüketicinin kişisel verilerini koruyarak temel hak ve özgürlüklerini muhafaza etmek; özel hayatın gizliliğinin korunması, tüketicilerin veri güvenlinin sağlanması ve korunması öncelikliklerimiz arasındadır. İş bu sebeple, ” Kişisel Verilerin Korunması” hususunda siz tüketicileri bilgilendirmektedir. Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma metnimizde yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre değişiklik/ güncellem yapma hakkımız saklıdır.

07.04.2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında; EBG tarafından faaliyetleri sürdürülen, https://www.etikbakkal.com/ internet sitesi üyeliği ve EBG tarafından internet satışı kapsamında hayata geçirilebilecek uygulamalar kapsamında paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz (isim, soy isim, cep telefon numaraları, e-mail adresleri, doğum tarihi, adres bilgileri, alışveriş bilgileri, ilgi alanları, zevk ve beğeniler, sağlık bilgileri, tüketim alışkanlıkları, ödeme bilgileri, işlem güvenliği bilgisi, pazarlama bilgisi, tüketici işlem bilgileri, yorum ve değerlendirmeler, kargo bilgileri ve elektronik programlar nedeniyle ulaşılabilecek konum bilgisi) EBG tarafından yasal mevzuata uygun şekilde saklanacak, kaydedilecek, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği şekle uygun olarak işlenebilecektir.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’dan doğan yükümlülüklerimizin ifası ve ticari faaliyetimizin sürdürülebilmesi amacıyla verilerin kullanıma hazır şekilde toplanması gerekmektedir. Https://www.etikbakkal.com/ internet sitesi ve faaliyete girebilecek mobil uygulamaları kullanımınız, üyeliğiniz veya üye olmadan alışveriş yapmanıza bağlı olarak kişisel verileriniz Kişisel Verilerin korunması Kanunu uyarınca işlenmekte olup üyeliğiniz nedeniyle işlenen kişisel verileriniz açık rıza gerektiren durumlar için açık rıza hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir. Üyeliğinizin bulunmadığı hallerde, açık rıza hukuki sebebine dayalı amaçlarla kişisel verileriniz işlenmemektedir.

2) Kişisel Veri:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.

3) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı:

Toplanan kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nunda düzenlenen ilkelere uygun olarak tarafından 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, EBG tarafından işlenebilecektir:

i) Açık rızanız hukuki sebebine dayanarak toplanan (kimlik, iletişim, pazarlama, tüketici işlem, yorum, değerlendirme, tüketim alışkanlığı ) kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmektedir;

• EBG’nin ticari faaliyeti kapsamında ürün ve hizmetleri tanıtmak, üye ve/veya tüketicileri tanımak, tüketici tüketim alışkanlıklarına göre iletişimi arttırmak, ürün, hizmet ve tüketici iletişimini geliştirmek, üyeye/tüketicite özel promosyon/tanıtım/kampanya ve duyurular hazırlamak ve haberdar etmek,

• Kişiselleştirilmiş alışveriş hizmeti sunmak (tüketici anketi, tüketici memnuniyeti uygulama ve bilgilendirmelerini yapabilmek, denetim, veri analizi, araştırma, istatistiksel çalışma, trendleri anlama, pazarlama ve reklam hizmetlerinde kullanmak),

• Ticari iletişim kanalları ile genel ve kişiye özel kampanya bilgilendirmeleri, yapılmasını kabul etmeniz halinde ticari iletişim faaliyetlerinde bulunmak, Site ve oluşturulabilecek Mobil Uygulamalara ilişkin yeni özelliklere yahut değişikliklere ilişkin bilgilendirme yapmak,

• Öğrenci kartınız ya da ayrıcalıklardan faylanacak grup kampanyası yapmamız halinde bu üyeliğinizi eşleştirmek ve avantajlardan faydalanmanızı sağlamak,

• Site veya oluşturulabilecek Mobil Uygulamada yer alan ürünlere yönelik yorum yapmanız halinde kullanıcı bilgileriniz ( Onayınız ile birlikte isim ve soy isim bilgileriniz görünecektir.) ve yorum içerisinde bizzat tarafınızca paylaşılan bilgiler, iznin kapsamını aşmadan ve yasal haklarınıza riayet edilerek iş süreçlerimizin geliştirilmesinin sağlamak, tüketici ilişkileri yönetimi süreçlerini yürütmek, tüketici memnuniyetine yönelik süreçleri yürütmek,

ii) Ürün satın alma sözleşmesi ve ifasıyla direkt ilgili olması şartıyla; sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanarak toplanan kimlik, iletişim, konum, işlem güvenliği, tüketim alışkanlığı ve tüketici işlem bilgileriniz (Fatura Bilgileri, Talep Bilgileri, Sipariş Bilgileri, Tüketici Yorum ve Değerlendirmeleri, Ürün Bilgileri, Kargo Bilgileri) aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmektedir;

• Ürün stoklarının tüketicinin konumuna göre ihtiyacı karşılayacak şekilde güncel olarak sunulabilmesi ve siparişe ilişkin ödemelerin alınması süreçlerini yürütmek,
• Tüketici adresini daha kolay bulabilmek ve sizlere güncel stokları gösterecek şekilde daha iyi ve atıksız hizmet verebilmek,

  • Siparişlerin teslim edilmesi süreçlerini yürütmek,

  • Talep/şikayetlerin takibini sağlamak ve sonuçlandırmak,

  • Mesafeli satış sözleşmesi kapsamında üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek,

  • Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği ve ilgili mevzuat kapsamında tüketicilerin değerlendirme yaparak memnuniyet, şikayet ve yorumların yayınlanması sürecini yürütmek,

    iii) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, hukuki sebebine dayanarak toplanan (kimlik, iletişim, işlem güvenliği ve tüketici işlem bilgileri) kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmektedir;

• EBG’nin ve EBG ile ticari faaliyet veya tüketici işlemi içerinden bulunan tüzel veya gerçek kişilerin ticari, teknik ve hukuki güvenliğinin temin etmek,
• EBG’nin yasal yükümlülükler kapsamında akdettiği sözleşmeler gereği üstlendiği yükümlülüklerin ifası, mevzuat gereği yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve haklarını kullanabilmek,
• Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ilgili kurumun talebi halinde mevzuat kapsamında kamu görevlilerine bilgi verebilmek,

ıv) Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanmak üzere, kişisel verileriniz (kimlik, iletişim, işlem güvenliği, pazarlama ve tüketici işlem bilgileri) işlenmektedir. Bu veriler mevzuat gereği, bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması amacı ile muhafaza edilmektedir.

v) Tüketicinin mevzuatta düzenlenen temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla; EBG’nin mevzuat gereği meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak toplanan (kimlik, iletişim, işlem güvenliği ve tüketici işlem bilgileri) kişisel verileriniz aşağıdaki işletmenin aşağıdaki amaçları doğrultusunda işlenmektedir:

  • EBG’nin ticari ve/veya iş stratejilerini planlamak ve icrasını gerçekleştirmek,

  • Tüketicilere daha iyi bir alışveriş deneyimi sağlamak için geliştirme süreçlerini yürütmek,

    vı) Kanunlarda açıkça öngörülmesi hukuki sebebine dayanarak toplanan (kimlik, iletişim, konum, işlem güvenliği, tüketici alışkanlığı ve tüketici işlem bilgileriniz) kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar

doğrultusunda işlenmektedir;

• İnternet sitesi ile oluşturulabilecek mobil uygulamalar üzerinden tüketicinin kimlik, adres ve iletişim ve diğer gerekli bilgilerini kaydetmek ve teyit etmek, elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
• Tüketicinin işlem güvenliğini sağlayarak; yanıltıcı ve yasa dışı faaliyetler içerebilecek işlemlerin engellemek,

• Tüketicinin suçtan zarar görmesi için gerekli önemlerin alınması; erişim engelleme ve filtreleme sistemlerinin etkinliğinin arttırılması,

vıı) Kişisel Veri Sahibinin Kendisi Tarafından Kişisel Verisini Alenileştirmiş Olması sebebiyle aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmektedir;

Tüketici herhangi bir şekilde (sosyal medya vb. herhangi bir şekilde kamuya açıklamış ) olması halinde ilgili kişisel veriler tüketicinin açıkça alenileştirme amacına uygun olarak; rıza ve onam aranmaksızın EBG tarafından; tüketici memnuniyetini artırmak, ticari faaliyeti geliştirmek amacıyla işlenebilecektir

4) Kişisel Verilerinizin Aktarımı:

Kimlik, iletişim, tüketici işlem, pazarlama, tüketim alışkanlığı ve konum kategorisinde toplanan kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda hüküm altına alınan temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. Maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, EBG tarafından yukarıda yer alan amaçlar doğrultusunda doğrudan veya dolaylı olarak yurtiçinde iş ortaklarna tedarikçilere, işbirliğimiz kapsamında bağış yapılan dernek/vakıf/kurum/kuruluşlara, sözleşme ilişkisi içerisinde olduğumuz kargo/kurye firmalarına, sanal POS ile ödeme amacıyla ilgili bankalara, Tüketici İletişimi ve Memnuniyet Programı ortaklarına, sosyal paylaşım sitelerine, hizmet sağlayıcılarına ve/veya alt yüklenicilerine ve GSM Operatörlerine kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve kanunen yetkili özel hukuk gerçek ve tüzel kişilerine aktarılabilmektedir.

htps://www.etikbakkal.com/ internet sitesi kanalıyla verilen siparişinize yorum yapmanız ve bu yorumda isim- soyisim veya yorum içeriğinde başka bir kişisel verinizi paylaşmanız durumunda izniniz dahilinde bu bilgilere internet sitesindeki diğer üyeler ve satıcılar da dahil olmak üzere platforma giriş yapan tüm kullanıcılar erişilebilecektir. Arama motorlarının internet sitemize yaptığınız yorumu dizinlemesi durumunda, yorumunuz arama motorunda yer alabilecektir. Bu durumda açık rızanızı geri alanız durumunda dahi, arama motorlarının çalışma döngüsüne bağlı olarak yorumunuzun arama motoru sayfasına dizinlenmesi durumunda ad-soyad bilginiz ile yorum içeriğinde kişisel verinizin silinmesi zaman alabilecektir. Arama motorlarının dizinlemesini beklemeden, ilgili içeriğin kaldırılmasını talep etmeniz halinde ise bu talebin gereği için veri sahibi olarak arama motorlarına dizinlemeden kaldırılmasına ilişkin istemde bulunmanız gerekmektedir.

5) Kişisel Verilerinizin Yurtdışına Aktarımı:

Kişisel rızanız ile https://www.etikbakkal.com/ websitesine üye olmanız halinde; kimlik (ad, soyad) iletişim (e-posta adresi, cep telefonu numarası), tüketici işlem bilgileri, (sipariş bilgileri, teslimat bilgileri, yorum ve değerlendirme bilgileri, ödeme bilgileri, banka hesap bilgileri, kart bilgileri, fatura bilgileri, tutar bilgileri) pazarlama bilgisi (kampanya bilgileri, ürün bilgileri, hediye çek bilgileri) ve işlem güvenliği (IP adresi) verileriniz, KVKK’nın “Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması” başlıklı 9. maddesindeki kurallara uyularak ve gerekli teknik ve idari tedbirler alınarak, yukarıda belirtilen ilke ve amaçlarla yurt dışına aktarılabilecektir. Yurt dışı menşeli bu firmalar uluslararası alanda kabul görmüş ve uluslararası standartlara göre veri güvenliği önlemlerini almakta ve güvenlik düzeyini bu standartlara uygun şekilde sağlamayı taahhüt etmektedirler. Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) ve birçok uluslararası mevzuat kişisel verilerin Veri Sorumlusunun talep ve amaçları dışında işlenmemesini yasal olarak güvence altına almaktadır. Bu kapsamda özenle tedarikçi değerlendirme sürecini yürüterek çalışılabilecek Veri İşleyenler tarafından sağlanan yazılımların kullanması nedeniyle yurt dışına aktardığı

kişisel veriler yukarıdaki paragrafta belirtilen amaçlar dışında yurt dışındaki diğer 3. Kişiler ile paylaşılmamaktadır.

6) Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebep:

Kişisel verileriniz; internet sitemiz ve oluşturulabilecek mobil uygulamalar, e-posta, SMS veya diğer iletişim yollarıyla ya da iş ilişkilerimiz sırasında ticari sözleşmelerin imzalanması aşamasında, veya şikayet/tüketici memnuniyeti uygulamaları için sosyal medya mecraları, destek hizmeti alınan şirketler, ve/veya ticari ilişki süreci içerisinde ve/veya sizin isteğiniz ile ve/veya internet sitemizi ziyaret ettiğiniz sırada sistemlerimizin sizi otomatik olarak tanımasına yarayan ve “cookies” olarak adlandırılan (sabit sürücünüze yerleşen küçük dosyalar) teknik iletişim dosyaları, yazılı formlar gibi çeşitli kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz, yukarıda da belirtildiği üzere belirli durumlar için tüketicilerin açık rızaları, diğer durumlar için de 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Maddesinde belirtilen kanunlarda açıkça öngörülmesi, Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Veri sorumlusu olarak EBG’nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, Bir hakkın tesisi/kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, tüketicinin temel hak ve özgürlüklerini zedelememek kadıyla, meşru menfaatler için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplere dayanılarak işlenmektedir.

7) İlgili Kişi Olarak Haklarınız:

İşlenen kişisel verileriniz ile ilgili tarafımıza ulaşarak KVKK’nn 11. Maddesi doğrultusunda aşağıdaki yasal haklarınızı kullanabilirsiniz;
a. Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b. Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e. Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f. Yukarıda yer alan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle tarafınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ. Kişisel verilerinizin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı yazarak, ıslak imzalı taleplerinizi noter kanalıyla veya kimliğinizi teşvik edici belgelerle bizzat “avaklıdere, Beykoz Sk. 15/A, 06640 Çankaya/Ankara” adresine iletebilirsiniz. Yine,”[email protected]” adresine e-posta kanalı ile başvuruda bulunabilirsiniz. Tarafımızca yazılı veya elektronik ortamda (e-posta yoluyla) talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak başvurularınız sonuçlandırılacaktır; ancak ayrıca bir maliyet doğması halinde tarafınızdan ücret talep edebilme hakkı saklıdır.

Etik Bakkal Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi