MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU

MADDE 1- SATICI BİLGİLERİ

Satıcı Ünvanı : Etik Bakkal Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi İletişim Adres : Kavaklıdere Mahallesi Beykoz Sokak 15/A Çankaya / Ankara Telefon : 0539 375 40 85 E-posta : [email protected] İnternet adresi : https://www.etikbakkal.com

MADDE 2- Alıcı bilgileri, satış aşamasında alıcının paylaşmış olduğu, isim, soy isim, telefon numarası, e-posta adresi ve adrestir. Fatura bilgisinde de bu bilgiler kullanılacaktır.

MADDE 3 – DAYANAK VE KONU

İşbu Ön Bilgilendirme Formu(“Form”), 27/11/2014 tarihli resmi gazetede yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 5. ve devamı maddeleri uyarınca, Mesafeli Satış Sözleşmesi(“Sözleşme”) kurulmadan önce tüketicinin(“Alıcı”), anılan Yönetmeliğin 5. maddesinde belirtilen hususlara ilişkin bilgilendirilmesi, bu şekilde Satıcının yükümlülüğünü yerine getirdiğinin ispatına yönelik hazırlanmıştır. İşbu Form, yalnızca 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun uyarınca Tüketici sıfatını haiz kişilerle yapılan satış sözleşmeleri için geçerlidir. Alıcı, işbu Formu ve siparişi onayladığı takdirde, işbu Form’da ve Mesafeli Satış Sözleşmesinde belirtilen bedele ilişkin ödeme yükümlülüğü altına girecektir. İşbu Form’da kullanılan Mal, Hizmet, Dijital İçerik, Tüketici, Mesafeli Sözleşme, Yan Sözleşme kavramları, ilk harfleri büyük olarak yazıldığında, 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 4. Maddesinde belirtilen tanımları ifade eder. Sözleşme hak ve yükümlülüklerinin hangi kişiye ait olduğu konusunda ihtilaf bulunması halinde Mal/Hizmet için Etik Bakkal Gıda Ltd. Şti. ‘ye ödemeyi yapan kişinin, Sözleşmenin tarafı olduğu kabul edilecektir.

MADDE 4 – SİPARİŞ VEREN/ ALICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

SİPARİŞ VEREN/ALICI, siparişlerde sözleşme konusu ürün/ürünler için, toplam sipariş tutarı üzerinden tüm kampanya ve indirimler düştükten sonra aşağıda belirtilen hizmet bedellerini ödemekle yükümlüdür. SİPARİŞ VEREN/ALICI, minimum sepet tutarına sınırlar, atıksız teslimat ve teslimat ücretine ilişkin bedeller konusunda internet sitesi üzerinden bilgilendirilmiştir. SATICI hizmet bedellerini değiştirme hakkını saklı tutar. SATICI, operasyonel olarak belirlediği ya da belirleyeceği uzak dağıtım bölgelerine, belirlediği ya da belirleyeceği minimum sipariş tutarları dahilinde teslimat yapma hakkını saklı tutar. SİPARİŞ VEREN/ALICI’nın sözleşme konusu ürün/ürünlerin teslimatı sırasında kapıda veya online olarak ürün/ürünlerin iptal ya da iadesini talep etmesi durumunda SATICI, SİPARİŞ VEREN/ALICI’nın iptal veya iade sonrası oluşturduğu toplam sipariş tutarı üzerinden teslimat ve kargo hizmet bedellerini talep etme hakkını saklı tutar.

MADDE 5 – SİPARİŞ VEREN, ALICI VE FATURA BİLGİLERİNDEKİ KİŞİLERİN FARKLI OLMASI DURUMU

SİPARİŞ VEREN, ALICI ve FATURA BİLGİLERİ aynı kişiye ait ve/veya farklı kişilere ait olabilir. Farklı kişilere ait olması durumunda verilen ve onaylanan tüm bilgilerden SİPARİŞ VEREN sorumludur. SİPARİŞ VEREN ve ALICI’yı sorumlu tutan hak ve yükümlülükler SİPARİŞ VEREN/ALICI olarak belirtilmiştir. SİPARİŞ VEREN belirttiği bilgilerin doğru ve ALICI’ya ait olduğunu kabul eder. Verilen bilgiler ile ALICI’ya ulaşılamaması durumunda SATICI’nın sorumluluğu bulunmamaktadır ve tüm sorumluluk SİPARİŞ VEREN’e aittir.

MADDE 6 – TÜKETİCİNİN YASAL BAŞVURU HAKKI

Tüketici şikâyet ve itirazları konusundaki başvurular, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da belirlenen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine yapılabilmektedir.

MADDE 7 – TOPTAN VE YENİDEN SATIŞ DURUMU

Bu hizmet yalnızca perakende satışa ve nihai kullanıma yöneliktir. Toptan ve “yeniden satış” amaçlı siparişlerin ön bilgi formu ve/veya satış sözleşmesi oluşmuş olsa dahi SATICI siparişi iptal ederek teslim etmeme hakkını saklı tutar. Siparişin bu nedenle iptal edilmesi halinde, SİPARİŞ VEREN/ALICI tarafından ürünlerin bedeli ne şekilde ödenmiş ise aynı şekilde SATICI veya tarafından iade edilir. Web sitesi veya oluşturulabilecek mobil uygulama üzerinden verilen siparişler sadece bireysel müşteriler ve bireysel gönderimler içindir.

MADDE 8 – ÖN BİLGİLENDİRMENİN AMACI

Bu bilgiler, kullanılan uzaktan iletişim araçlarına uygun olarak ve iyiniyet ilkeleri çerçevesinde ergin olmayanlarile ayırtım gücünden yoksun veya kısıtlı erginleri koruyacak şekilde ticari amaçlarla verilmektedir.

MADDE 9 – FİYAT FARKI OLUŞMASI DURUMU

SİPARİŞ VEREN/ALICI, siparişi ile, teslim edilen ürün/ürünler arasında, tartılı ve alternatif ürünlerden kaynaklanan fiyat farklılıklarının ödeme tutarına ayrıca yansıtılacağını ve bu tutarı SATICI’ ya ödeyeceğini kabul ve beyan eder. MADDE

10 – MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN KURULMASI

Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin akdedilmesi için, işbu sözleşmenin SİPARİŞ VEREN tarafından elektronik olarak onaylanması gerekmektedir.

MADDE 11 – CAYMA HAKKI:

SİPARİŞ VEREN/ALICI’nın herhangi bir gerekçe göstermeksizin veya cezai şart ödemeksizin, malın teslimine ilişkin sözleşmelerde malın teslim alındığı, diğer sözleşmelerde ise sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 14 gün içinde cayma hakkı bulunmaktadır. SATICININ kargo ve teslimat bedelini rücu etme hakkı saklıdır. SİPARİŞ VEREN/ALICI sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içerisinde de cayma hakkını kullanabilir.

MADDE 12 – CAYMA HAKKININ SÜRESİ

Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde; Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, SİPARİŞ VEREN/ALICININ veya SİPARİŞ VEREN/ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün, Birden fazla parçadan oluşan mallarda SİPARİŞ VEREN/ALICININ veya SİPARİŞ VEREN/ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün, Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, SİPARİŞ VEREN/ALICININ veya SİPARİŞ VEREN/ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır. Mal teslimi ile hizmet ifasının birlikte yapıldığı sözleşmelerde mal teslimine ilişkin cayma hakkı hükümleri uygulanır.

MADDE 13 – CAYMA HAKKININ KULLANIMI USULÜ

Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin SATICI’nın bildirilen posta adresi, telefon numarası, faks numarası ve e-mail adresine yukarıda bildirilen süre içerisinde yazılı olarak veya kalıcı veri taşıyıcısıyla SATICI’ya yönlendirilmesi yeterlidir. SİPARİŞ VEREN/ALICI ürünü SATICI’ya geri gönderirken fatura aslını da cayma bildirimi ile birlikte SATICI’ya göndermesi gerekmektedir. Cayma hakkının kullanılmasında SİPARİŞ VEREN/ALICI mesafeli satış sözleşmesi ekinde yer alan formu kullanabileceği gibi cayma kararını bildiren açık bir beyanda da bulunabilir.

MADDE 14 – CAYMA HAKKININ KULLANILMASI DURUMUNDA

SATICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ SATICI, tüketicinin cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde, varsa SİPARİŞ VEREN/ALICI’nın teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri SİPARİŞ VEREN/ALICI’nın ürünleri satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun şekilde ve SİPARİŞ VEREN/ALICI’ya herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden tek seferde iade edecektir.

MADDE 15- SİPARİŞ VEREN/ALICININ İADE SÜRESİ

SİPARİŞ VEREN/ALICI cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren on dört gün içinde malı SATICI’ya ya da yetkilendirilmiş olduğu kişiye iade etmek zorundadır.

MADDE 16- CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI DURUMLAR

SİPARİŞ VEREN/ALICI aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz: Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI’nın kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler. SİPARİŞ VEREN/ALICI’nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler. Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler. Sağlık veya hijyen açısından iadesi uygun olmayıp, tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallara ilişkin sözleşmeler. Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler. Malın tesliminden sonra ambalajın açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler. Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler. Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve SİPARİŞ VEREN/ALICI’ya anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler. Yiyecek ve içecek gibi günlük tüketim maddelerinin, satıcının düzenli teslimatları çerçevesinde tüketicinin meskenine veya işyerine gönderilmesi. Kozmetik ve elektronik kişisel bakım ürünleri ambalajı açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları halinde cayma hakkı kullanılabilir. İade edeceğiniz ürünlerinizin kutusu/ambalajı açılmamış, hijyen özellikleri bozulmamış ve ürünler yeniden satılabilir özelliğini kaybetmemiş olmalıdır. Satılabilirliğini kaybetmiş ürünlerde cayma hakkı kullanılamaz. Alıcı’nın sipariş verdiği Ürün/Ürünler Deprem Yardımlaşma Seferberliği kapsamında satın alınmış ise Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin Cayma hakkının istisnalarında yer aldığı üzere “Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşme” kapsamında değerlendirildiği için söz konusü Ürün/Ürünler için cayma hakkınız bulunmamaktadır.

MADDE 17 – FİYATLARIN GEÇERLİK SÜRESİ

İşbu ön bilgilendirme formunda yer alan mal/hizmetlere ilişkin fiyat dahil taahhütler siparişin verildiği tarihten itibaren 40 gün geçerlidir.

MADDE 18 – ENERJİ İÇECEKLERİ

Türk Gıda Kodeksi Enerji İçecekleri Tebliği kapsamında enerji içeceklerinin 18 yaşından küçüklere satışı yasaktır.