MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- SATICI BİLGİLERİ

Satıcı Ünvanı : Etik Bakkal Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi İletişim Adres : Kavaklıdere Mahallesi Beykoz Sokak 15/A Çankaya / Ankara Telefon : 0539 375 40 85 E-posta : [email protected] İnternet adresi : https://www.etikbakkal.com

MADDE 2

Alıcı bilgileri, satış aşamasında alıcının paylaşmış olduğu, isim, soy isim, telefon numarası, e-posta adresi ve adrestir. Fatura bilgisinde de bu bilgiler kullanılacaktır.

MADDE 3- SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

İşbu mesafeli satış sözleşmesinin(“Sözleşme”) konusu, Alıcı’nın https://www.etikbakkal.com(“web sitesi”) web sitesinden elektronik ortamda siparişiniverdiği,Sözleşme’nin 5.maddesinde temel nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen Malın/Hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. Alıcı’nın elektronik ortamda sipariş verirken Mal/Hizmetin niteliğine göre onay vermiş olduğu diğer tüm belgeler işbu Sözleşme’nin eki niteliğinde olup Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasını teşkil etmektedir. İşbu Sözleşme’de kullanılan Mal, Hizmet, Dijital İçerik, Tüketici, Mesafeli Sözleşme, Yan Sözleşme kavramlar, 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 4. Maddesinde belirtilen tanımları ifade eder.

MADDE 4- TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN’UN UYGULANMAYACAĞI HALLER

Sözleşme ve ön bilgilendirme formu yalnızca 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun uyarınca tüketici sıfatını haiz kişilerle yapılan mesafeli satış sözleşmeleri için geçerlidir. Doğrudan veya dolaylı olarak toptan veya yeniden satış amaçlı oluşturulduğu tespit edilen siparişler; ürün, hizmet ve indirimlerden tüm müşterilerin faydalanabilmesi ve stokçuluğun engellenmesi için Satıcı tarafından iptal edilebilir. Toptan veya yeniden satışamaçlı siparişler, mevzuat uyarınca “tüketici işlemi” olmayıp, bu tür siparişler için Alıcı tarafından Ön Bilgilendirme Formu ve/veya Mesafeli Satış Sözleşmesi onaylanmış olsa bile, Satıcı siparişi iptal ederek Malı/Hizmeti teslim etmeme hakkını saklı tutar. Siparişin bu nedenle iptal edilmesi halinde, Alıcı’ya Mal/Hizmetin bedeli Sözleşmedeki unsurlar doğrultusunda Satıcı tarafından iade edilir. Tüketici olmayanlar ile yapılan sözleşmeler için Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat uygulanmaz.

MADDE 5 – SÖZLEŞME KONUSU MAL/HİZMET

Sözleşme konusu Mal/Hizmetin nitelikleri, kargo bedeli, Mal/Hizmetin türü, miktarı, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, teslimat adresi, teslimat şekli ile sair mal/hizmet ödeme adımında gösterildiği şekildedir.

MADDE 6- FİYATLANDIRMA VE ÖDEME

Web sitesinde listelenen ve ilan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. Alıcı tarafından verilen sipariş için belirlenen ödeme tutarı, sipariş teslim edilene kadar banka tarafında provizyonda tutulmakta olup Alıcı’nın siparişinin teslimatı ile tahsilat işlemi gerçekleştirilir..Alıcı, siparişi ile teslim edilen Mal arasında, Malın tartımından/bir kısım Malın teslim edilememesinden kaynaklanan fiyat farklılıklarının ödeme tutarına yansıtılacağını, teslim edilen Mal’ın sipariş edilen Mal’dan az olması durumunda ödeme tutarının teslim edilen Mal miktarına göre güncelleneceğini veya teslim edilen Mal’ın sipariş edilen Mal’dan fazla olması durumunda bu tutarı Satıcı’ya ödeyeceğini kabul ve beyan eder.

MADDE 7- TAKSİTLİ SATIN ALMA VE BANKALAR İLE YAPILAN İŞLEMLER

Bankaların uyguladığı taksit adedi, taksit tutarı ve taksit öteleme gibi hizmetleri bakımından Satıcı’nın herhangi bir sorumluluğu ya da katkısı bulunmamaktadır. Alıcı, bu konularda Alıcı karşısında yasal muhatap olarak bankanın kabul edildiğini ve yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin banka ve Alıcı arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul ve taahhüt eder. Alıcının detaylı ödeme planının oluşturulması/vadeli satışlar/kredi satış imkanı/alışveriş kredisi bankanın inisiyatifindedir. Alıcı, söz konusu işlemlerin yalnızca bankalar aracılığıyla yapılabilmesisebebiyle, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından teyit etmeyi kabul eder. Alıcı, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı’dan talep edebilir ve her koşulda Alıcı’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcı’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder

MADDE 8- KARGO VE TESLİMAT BEDELİ

Alıcı, siparişlerinde sözleşme konusu Mal/Hizmet için, belirtilmiş olması durumunda toplam sipariş tutarı üzerinden kargo bedellerini ödemekle yükümlüdür. Satıcı kargo bedellerini değiştirme hakkını saklı tutar. Satıcı, Mal/Hizmet ile ilgili bilgileri, Mal/Hizmet bedellerini, ödeme şartlarını, vade ve taksitlendirme, teslimat ve benzeri hususları, Alıcı tarafından sipariş verilmesinden sonra ya da önce değiştirme hakkına sahiptir. Satıcı, operasyonel olarak belirlediği ya da belirleyeceği dağıtım bölgelerine, belirlediği ya da belirleyeceği en az sipariş tutarları dahilinde teslimat yapma hakkını saklı tutar.

MADDE 9- SATICIDAN KAYNAKLANMAYAN SEBEPLERLER MAL TEMİN EDİLEMEMESİ DURUMUNDA SATICININ SORUMLU TUTULAMAYACAĞI

Satıcı stoklarında bulunduğu sürece web sitesinde belirtilen fiyat ve özelliklerdeki satışa arz edilmiş Mal/Hizmeti tedarik etmeyi taahhüt etmektedir. Ancak sistem ya da internette oluşacak hata veya gecikmeler ya da Alıcı’nın satın alması sırasında ortaya çıkacak gecikme ve sair aksaklıklar ile mükerrer sipariş ya da son kalan stok Mal/Hizmetinin farklı müşteriler tarafından aynı anda sipariş edilmesi veya stok Mal/Hizmetlerde meydana gelebilecek zayi ve benzeri gönderimi, ekonomik değeri etkileyen haller veya stokta görünen Mal/Hizmetlerin sipariş sonrasında Alıcı’ya gönderilmesi öncesinde yapılan son muayenelerinde ayıp ya da benzeri Mal/Hizmetin Alıcı’ya gönderimini etkileyen haller veya yasal mevzuata aykırılık ve benzeri nedenler ile Mal/Hizmetin gönderilmesinin mümkün olamaması gibi hallerin ortaya çıkması ve sair Satıcı’dan kaynaklanmayan sebeplerle stok ile ilgili ortaya çıkacak hatalar ya da malın temin/teslim edilmemesi hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi durumunda Alıcı’ya bilgi verilerek sipariş iptal edilmek zorunda kalınacak olup, bu nedenle siparişin teslim edilmemesinden Satıcı sorumlu olmayacak, bu hususta herhangi bir yükümlülük altına sokulamayacak, sipariş bedelinin iptal ve iadesi dışında Alıcı’ya bir ayrıcalık sağlanmayacaktır. Satıcı teknik nedenlerden kaynaklanan Mal/Hizmet, fiyat, stok ve her türlü güncelleme hatalarının hiçbirinden sorumlu değildir.

MADDE 10- HİZMET BEDELİNİN ÖDENMEMESİ/ÖDENEMESİ DURUMUNDA SATICININ TESLİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN BULUNMADIĞI

Sözleşme konusu Mal/Hizmetin teslimatı için işbu Sözleşmenin bedelinin Alıcı’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Alıcı tarafından, herhangi bir nedenle Sözleşme konusu Mal/Hizmetin bedelinin tam olarak ödenmemesi ve/veya banka, finans kuruluşu kayıtlarında iptal edilmesi halinde, Satıcı’nın sözleşme konusu Mal/Hizmet teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul eder. Herhangi bir sebeple banka ve/veya finans kuruluşu tarafından başarısız kodu gönderilen ancak banka ve/veya finans kuruluşu tarafından Satıcı’ya yapılan ödemelere ilişkin Alıcı, Satıcı’nın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul eder.

MADDE 11- BAĞIŞ KAMPANYALARINDA CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI

Satıcı’nın temsilci olarak veya kendisinin elektronik ortamda ilgili mevzuata uygun olarak bağış toplanmasına aracılık etmesi veya bağış toplaması halinde, Alıcı ile bağış toplayan üçüncü kişi arasında veya bağış Satıcı tarafından toplanıyorsa Alıcı ile Satıcı arasında Türk Borçlar Kanunu kapsamında bağışlama sözleşmesi kurulmuş olur. Alıcı tarafından bağış için işlem yapılırken bağış bedelinin ödenmesi ile elden bağışlama gerçekleşmiş olur. Satıcı’nın temsilci olarak bağış toplanmasına aracılık etmesi durumunda, bağışlanan üçüncü kişi Satıcı’yı bağışlamayı bağışlanan adına kabule ve kendisine teslime yetkili kılmış olup bu durumda da ödemenin yapılması ile elden bağışlama gerçekleşmiş olur. Bağışlama işlemi Alıcı cayma/iade hakkını kullanamaz. Bağışlama işleminde Alıcı’ya Mal/Hizmet teslimi gerçekleştirilmez.

MADDE 12- MAL/HİZMETİN TESLİMİ, İFA YERİ

Mal/Hizmet, Alıcı’nın sipariş formunda belirttiği teslimat adresine, eğer sipariş formunda adres belirtilmemiş ise üye olurken belirtmiş olduğu adrese teslim edilecektir. Sözleşme konusu Mal/Hizmet, Alıcı’dan veya teslim edilecek üçüncü kişilerden kaynaklı sebeplerden veya teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden ve bu sebeple doğacak hiçbir zarardan Satıcı sorumlu tutulamaz. Bu sebeple Satıcı tarafından yapılan tüm masraf ve giderler Alıcı tarafından karşılanacaktır.

MADDE 13- MAL/HİZMETİN TESLİMİ

Sepet tutarının Satıcı’nın internet sitesinde belirlediği bedelin altında olması halinde kargo bedelleri Alıcı tarafından karşılanmakta olup, aksi Satıcı tarafından belirtilmemiş ise Mal/Hizmet bedeline dahil değildir. Kargo bedeli, sipariş toplam tutarına, ayrıca faturada gösterilerek eklenmektedir. Teslim şeklinin adrese teslim olması halinde, teslimat Satıcı’nın işbu Sözleşme’nin 4. maddesinde öngördüğü taşıyıcı aracılığı ile Alıcı’nın yukarıda belirtilen adresine teslim edilecektir. MADDE

14- SİPARİŞ SONRASINDA YASAL DEĞİŞİKLİKLER VE SAİR SEBEPLERLE MEYDANA GELEBİLECEK BEDEL ARTIŞINDAN ALICININ SORUMLULUĞU

Mal/Hizmet ile ilgili olarak, sipariş aşamasında ya da sipariş sonrasında meydana gelebilecek yasal değişiklikler ve sair sebepler ile ortaya çıkacak KDV artışı, ek vergilendirme, bandrol, harç tahakkuku ve sair kamu kurum ve kuruluşlarına ödenmesi/iletilmesi gerekecek bedeller ile ilgili olarak mevzuat gereği meydana gelecek değişiklikler Satıcı tarafından uygulanacak olup, bunlar nedeni ile ortaya çıkabilecek ek bedellerden Alıcı sorumlu olacaktır.

MADDE 15- TESLİMATIN TAKİBİ

Malın taşımasını yapacak kargo şirketi ve kargo takip numarası ayrıca Alıcı’nın üyelik sayfasında yer alan siparişler hususundaki bölümde görülebilecek olup Alıcı teslimat adresi dahil ilgili hususları sipariş sonrası takip ve kontrol edeceğini kabul ve taahhüt eder.

MADDE 16- TESLİMAT

Sözleşme konusu Mal/Hizmet, kural olarak ve normal koşullarda sipariş adresinin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde olması kaydıyla ve tüketicinin isteği veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler hariç olmak üzere sipariş tarihinden itibaren yasal 30(otuz) günlük süreyi aşmamak şartı ile yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak Alıcı’ya veya gösterdiği adresteki üçüncü kişi veya kuruluşa teslim edilir. Sözleşme konusu Mal/Hizmet, Alıcı’dan başka bir kişi veya kuruluşa teslim edilecek ise Alıcı, Mal/Hizmetin kendisine teslim edileceği üçüncü kişinin adı, soyadı, adresi gibi bilgileri eksiksiz ve yazılı olarak Satıcı’ya bildirmek zorundadır.

MADDE 17- ALICIDAN KAYNAKLI OLARAK TESLİMATIN YAPILAMAMASI

Teslim anında Alıcı’nın ya da teslim alacak kişinin adresinde bulunmaması ya da bu kişilerin, Malı teslim almaması veya kabul etmemesi durumunda dahi Satıcı edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, Alıcı’nın Malı/Hizmeti geç teslim almasından ve/veya hiç teslim almamasından kaynaklanan zararlardan, giderlerden ve masraflardan Satıcı sorumlu değildir.

MADDE 18- ALICININ MALI KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Alıcı, Sözleşme konusu Mal/Hizmeti kendisine teslim anında kontrol etmek ve ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı veya ayıplı veya siparişe aykırı Mal/Hizmeti Satıcı’nın öngördüğü taşıyıcı görevlisinden teslim almayarak iade etmekle yükümlüdür. İhtirazi kayıt olmaksızın teslim alınan Mal/Hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu, Mal/Hizmet ya da ambalajının hatasız olduğu kabul edilecektir.

MADDE 19- MÜCBİR SEBEP OLUŞMASI

Satıcı, hava muhalefeti, ulaşım problemleri veya mücbir sebep gibi durumlar nedeni ile sözleşme konusu Mal/Hizmeti süresi içinde teslim edemez ise, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren en geç üç gün içerisinde Alıcı’ya durumu bildirmekle yükümlüdür. Bu halde Alıcı siparişin iptal edilmesi ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Alıcı’nın siparişin iptal edilmesi seçeneğini tercih etmesi halinde ödediği tutar, iptal talebinin Satıcı’ya ulaştığı tarihten itibaren 14(ondört) gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.

MADDE 20- SİPARİŞ EDİLMEYEN ÜRÜNÜN TESLİMİ

Alıcı tarafından sipariş edilmeyen Malın/Hizmetin Satıcı tarafından teslimi/ gerçekleştirilmesi durumunda; Satıcı’nın Alıcı’ya telefon ya da e-mail yoluyla bilgilendirme yaparak sipariş edilmemiş Mal/Hizmeti geri alım hakkı bulunmaktadır. Sipariş edilmeyen malın veya hizmetin bedelinin ödenmemesi halinde Alıcı bu Mal/Hizmetin kargo bedeli Satıcı’ya ait olmak üzere Satıcı adına kargoya vermek veya Satıcı’ya iade etmekle yükümlüdür.

MADDE 21 – CAYMA HAKKI:

SİPARİŞ VEREN/ALICI’nın herhangi bir gerekçe göstermeksizin veya cezai şart ödemeksizin, malın teslimine ilişkin sözleşmelerde malın teslim alındığı, diğer sözleşmelerde ise sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 14 gün içinde cayma hakkı bulunmaktadır. SATICININ kargo ve teslimat bedelini rücu etme hakkı saklıdır. SİPARİŞ VEREN/ALICI sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içerisinde de cayma hakkını kullanabilir.

MADDE 22 – CAYMA HAKKININ SÜRESİ

Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde; Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, SİPARİŞ VEREN/ALICININ veya SİPARİŞ VEREN/ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün, Birden fazla parçadan oluşan mallarda SİPARİŞ VEREN/ALICININ veya SİPARİŞ VEREN/ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün, Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, SİPARİŞ VEREN/ALICININ veya SİPARİŞ VEREN/ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır. Mal teslimi ile hizmet ifasının birlikte yapıldığı sözleşmelerde mal teslimine ilişkin cayma hakkı hükümleri uygulanır.

MADDE 23 -CAYMA HAKKININ KULLANIMI USULÜ

Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin SATICI’nın bildirilen posta adresi, telefon numarası, faks numarası ve e-mail adresine yukarıda bildirilen süre içerisinde yazılı olarak veya kalıcı veri taşıyıcısıyla SATICI’ya yönlendirilmesi yeterlidir. SİPARİŞ VEREN/ALICI ürünü SATICI’ya geri gönderirken fatura aslını da cayma bildirimi ile birlikte SATICI’ya göndermesi gerekmektedir. Cayma hakkının kullanılmasında SİPARİŞ VEREN/ALICI mesafeli satış sözleşmesi ekinde yer alan formu kullanabileceği gibi cayma kararını bildiren açık bir beyanda da bulunabilir.

MADDE 24 – CAYMA HAKKININ KULLANILMASI DURUMUNDA SATICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

SATICI, tüketicinin cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde, varsa SİPARİŞ VEREN/ALICI’nın teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri SİPARİŞ VEREN/ALICI’nın ürünleri satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun şekilde ve SİPARİŞ VEREN/ALICI’ya herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden tek seferde iade edecektir.

MADDE 25- SİPARİŞ VEREN/ALICININ İADE SÜRESİ

SİPARİŞ VEREN/ALICI cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren on dört gün içinde malı SATICI’ya ya da yetkilendirilmiş olduğu kişiye iade etmek zorundadır.

MADDE 26- CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI DURUMLAR

SİPARİŞ VEREN/ALICI aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz: Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI’nın kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler. SİPARİŞ VEREN/ALICI’nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler. Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler. Sağlık veya hijyen açısından iadesi uygun olmayıp, tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallara ilişkin sözleşmeler. Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler. Malın tesliminden sonra ambalajın açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler. Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler. Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve SİPARİŞ VEREN/ALICI’ya anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler. Yiyecek ve içecek gibi günlük tüketim maddelerinin, satıcının düzenli teslimatları çerçevesinde tüketicinin meskenine veya işyerine gönderilmesi. Kozmetik ve elektronik kişisel bakım ürünleri ambalajı açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları halinde cayma hakkı kullanılabilir. İade edeceğiniz ürünlerinizin kutusu/ambalajı açılmamış, hijyen özellikleri bozulmamış ve ürünler yeniden satılabilir özelliğini kaybetmemiş olmalıdır. Satılabilirliğini kaybetmiş ürünlerde cayma hakkı kullanılamaz. Alıcı’nın sipariş verdiği Ürün/Ürünler Deprem Yardımlaşma Seferberliği kapsamında satın alınmış ise Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin Cayma hakkının istisnalarında yer aldığı üzere “Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşme” kapsamında değerlendirildiği için söz konusü Ürün/Ürünler için cayma hakkınız bulunmamaktadır.

MADDE 27 – GENEL HÜKÜMLER

27.1. Alıcı, https://www.etikbakkal.cominternet sitesinde sözleşme konusu Mal/Hizmete ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve sipariş aşamasında Ön Bilgilendirme Formu’na ve işbu sözleşmeye elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini ve bu şekilde siparişin geçerli hale geldiğini beyan ve kabul eder.

27.2. Mal/Hizmet, sözleşme tarihinden itibaren Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen süre içerisinde ve her halükarda en geç 30 (otuz) gün içerisinde teslim edilecektir. Alıcı’nın isteği veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar için söz konusu 30(otuz) günlük süre sınırlaması geçerli değildir. Mal/Hizmetin teslim edilmesi anına kadar tüm sorumluluk Satıcı’ya aittir.

27.3. Alıcı, Satıcı’nın öngördüğü taşıyıcı dışında başka bir taşıyıcı ile Mal’ın gönderilmesini talep etmesi durumunda, Mal’ın ilgili taşıyıcıya tesliminden itibaren oluşabilecek kayıp ya da hasardan Satıcı’nın sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder.

27.4. Satıcı, sözleşme konusu Mal/Hizmetin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve Türkçe kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

27.5. Alıcı; siparişte kullanılan kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması veya farklı bir nedenle ile ilgili banka veya finans kuruluşunun Mal/Hizmet bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde, sipariş konusu Mal/Hizmeti Satıcı’ya geri göndermek veya Mal/Hizmet bedeli Satıcı’ya ödemek zorunda olup, Sözleşme bedelinin ödenmemesi halinde Satıcı’nın Mal/Hizmeti teslim etme taahhüdü geçersiz hale gelecektir.

27.6. Satıcı, 3D Secure yöntemi ile güvenli alışveriş ortamı sağlamakta olup 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca kart hamili olan Alıcı, banka tarafından kendisine tevdi edilen kartı ve kartın kullanılması bir kod numarası, şifre veya kimliği belirleyici başka bir yöntemin kullanılmasını gerektiriyorsa bu bilgileri güvenli bir şekilde korumak ve başkaları tarafından kullanılmasına engel olacak önlemleri almak ile yükümlüdür. Alıcı, kredi kartının çalınması, kredi kartı bilgilerinin üçüncü kişilerin eline geçmesi gibi hallerde, bilgisi dışında Satıcı’ya ait alışveriş ortamları üzerinden yapılan alışverişlere ilişkin finansal sorumluluğun Satıcı’ya ait olmadığını ve bu durumda, derhal müşterisi olduğu banka ile iletişime geçmesi gerektiğini kabul eder.

27.7. Garanti belgesi ile satılan Mal/Hizmetlerden olan veya olmayan Mal/Hizmetin ayıplı (arızalı, bozuk vb.) halde olması veya garanti kapsamında ve şartları dahilinde arızalanması yahut bozulması halinde gerekli onarımın yetkili servise yaptırılması için söz konusu Mal/Hizmetler Satıcı’ya gönderilebilir, bu takdirde kargo bedeli Satıcı tarafından karşılanacaktır. Satıcı’ya gönderilen Mal/Hizmetlerde, Satıcı’dan kaynaklı herhangi bir ayıp bulunmaması ya da Alıcı’dan kaynaklı nedenler ile servis ya da parça bedeli tahakkuku halinde Alıcı, ancak bu gönderi, servis ve parça bedellerinin tamamını ödemiş olması şartı ile Satıcı’dan Malı/Hizmeti talep etme hakkına sahiptir. Satıcı, ödenmesi gereken bedelleri Alıcı’ya bildirmekle yükümlüdür.

27.8. Sözleşme hak ve yükümlülüklerinin hangi kişiye ait olduğu konusunda ihtilaf bulunması halinde Mal/Hizmet için ödemeyi yapan kişinin, Sözleşmenin tarafı olduğu kabul edilecektir.

27.9 İlgili mevzuat veya Satıcı’nın talebi sebebiyle; ÖTV’ye tabi ürünlere ilişkin gerekli beyanların verilebilmesi başta olmak üzere işlem ve süreçlerin tamamlanabilmesi için Alıcı’dan talep edilecek bilgi ve belgelerin en kısa süre içerisinde ve her halükarda en geç ilgili mevzuatta veya Satıcı tarafından belirtilen süre içerisinde(hangisi daha erken ise) Satıcı’ya doğru, güncel ve eksiksiz şekilde ulaştırılması gerekmektedir. Aksi halde, Satıcı tarafından ÖTV beyannamesine ilişkin süreçler de dahil olmak üzere işlem ve süreçler başlatılamayacak veya tamamlanamayacaktır. Böyle bir durumda, ürün, teslimat, ruhsat vb. konularda meydana gelebilecek aksamalardan, gecikmelerden ve zararlardan Satıcının hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Satıcı’nın bu sebeple herhangi bir zarara uğraması halinde rücu hakkı saklıdır.

MADDE 28 – İADE PROSEDÜRÜ

Kredi Kartı ile Ödeme Seçeneklerinde İade Prosedürü: Alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, Satıcı bankaya Mal/Hizmetin bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra Alıcı, Mal/Hizmeti kaç taksit ile aldıysa banka, Alıcı’ya geri ödemesini aynı sayıda taksitle yapmaktadır. Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların Alıcı’nın kredi kartına iadesi durumunda, talep edilen iade tutarları, taksitli olarak hamil taraf hesaplarına banka tarafından aktarılır. Alıcı’nın satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 (bir) iade yansıyacak ve Alıcı iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır. Kredi Kartı ile alınmış Mal/Hizmet’in iadesi durumunda Alıcı’ya nakit para ile para iadesi yapılmaz. Kredi kartına iade, Satıcı’nın bankaya bedeli tek seferde nakden veya mahsuben ödemesinden sonra, banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince yapılacaktır. Havale/EFT Ödeme Seçeneklerinde İade Prosedürü: İade, Alıcı’dan banka hesap bilgileri istenerek, Alıcı’nın belirttiği hesaba havale ve EFT şeklinde yapılacaktır. Ancak, Alıcı’nın hesabına anılan Havale ve EFT’nin yapılabilmesi için hesabın fatura adresindeki kişinin adına veya kullanıcı üyenin adına olması gerekmektedir. Satıcı bankaya Mal/Hizmet bedelinin tamamını tek seferde geri öder. Havale/EFT yoluyla alınmış Mal/Hizmetin iadesi durumunda Satıcı, banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği Alıcı’ya nakit para ile ödeme yapmaz. Satıcı, bir iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup, Satıcı ilgili tutarı bankaya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda belirtilen prosedür uygulanacaktır. Alışveriş Kredisi ile Ödeme Seçeneklerinde İade Prosedürü: İade, Alıcı’dan banka hesap bilgileri istenerek, Alıcı’nın belirttiği hesaba havale ve EFT şeklinde yapılacaktır. Ancak, Alıcı’nın hesabına anılan Havale ve EFT’nin yapılabilmesi için hesabın fatura adresindeki kişinin adına veya kullanıcı üyenin adına olması gerekmektedir. Satıcı bankaya Mal/Hizmet bedelinin tamamını tek seferde geri öder. Kredi yoluyla alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda Satıcı, banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği Alıcı’ya nakit para ile ödeme yapmaz. Satıcı, bir iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup, Satıcı ilgili tutarı bankaya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda belirtilen prosedür uygulanacaktır.

MADDE 29- İADE İŞLEMİ SIRASINDA GEREKLİ BELGELER

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca iade işlemlerinin yapılabilmesi için Alıcı’ya gönderilmiş faturanın ve var ise ek formun gerekli bölümlerinin eksiksiz doldurulması ve imzalandıktan sonra Satıcı’ya Mal ile birlikte geri gönderilmesi gerekmektedir.

MADDE 30 – UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ VE YETKİLİ MAHKEME

Alıcı, siparişe ilişkin herhangi bir konuda şikayetinin olması halinde yukarıda belirtilen iletişim bilgileri veya https://www.etikbakkal.com internet sitesinde belirtilen iletişim bilgileri vasıtasıyla Satıcı’ya ulaşarak şikayetini iletebilecektir. İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda, Alıcı’nın Tüketici sıfatını haiz olduğu hallerde, Alıcı’nın yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemesi görevli ve yetkilidir. 16 Aralık 2022 tarih ve 32045 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6 ncı Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ uyarınca; 01.01.2023 tarihinden itibaren değeri 66.000 (altmışaltı bin) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetlerine başvuru zorunludur. Bu kapsamda, il tüketici hakem heyetleri il sınırları içinde, ilçe tüketici hakem heyetleri ise ilçe sınırları içinde yetkilidir. Tüketici hakem heyeti kurulmayan ilçelerde Ticaret Bakanlığı tarafından o ilçe için belirlenen hakem heyeti yetkilidir. https://www.etikbakkal.com sitesinde yer alan Mal/Hizmet ile ilgili açıklamalar ve alışveriş hususundaki bilgilendirmeler, Alıcı tarafından onay verilen taraflar arasındaki sözleşmeler, Ön bilgilendirme formu, Mal/Hizmet faturası, irsaliye, kargo teslim fişleri, banka kayıtları, Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni sair ticari kayıtlar geçerli delil ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz ekleri olarak kabul edilmiştir.

MADDE 31 – DELİL SÖZLEŞMESİ

Alıcı, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Satıcı’nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 32- SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞÜ

Alıcı, satışa konu Mal/Hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları, stok yetersizlikleri gibi satışa konu mal/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri, Ön Bilgilendirme Formu’nu, ve işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında Mal/Hizmeti sipariş verdiğini, kendisine bildirilen şartları, Ön Bilgilendirme Formu’nu, sipariş, iade, cayma, mesafeli satış sözleşmesi ve bildirimlerini tam olarak okuyarak kabul hususunda onay verdiğini kabul ve beyan eder. Ön Bilgilendirme Formu ve işbu Sözleşme’nin herhangi birinin onaylanmaması halinde sipariş tamamlanmayacak ve Satıcı herhangi bir taahhüt altına girmeyecek olup Alıcı bu hallerde Mal/Hizmetin teslimini talep edemeyecektir. Siparişin verilmesi ile Alıcı işbu sözleşme ve eklerinin tüm düzenleme ve koşullarını kabul etmiş sayılır. İşbu Sözleşme, Taraflarca okunarak, işlem tarihinde, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.