ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR VE KONU

https://www.etikbakkal.com/ web sitesi ve oluşturulabilecek mobil uygulamalara üye olan kullanıcılar (Bundan böyle “Üye” olarak anılacaktır), “EBG” ve “Üye” işbu Üyelik Sözleşmesi’nde birlikte (Bundan böyle “Taraflar” olarak anılacaktır) İşbu Üyelik Sözleşmesi (Bundan böyle “Sözleşme“ olarak anılacaktır) İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin amacı Üye’nin EBG’nin sunduğu Hizmetler’den faydalanmasıdır.

2. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

2.1 Üyelik Şartları: Üye olunabilmesi için, üye olmak isteyen kullanıcının, Site veya oluşturulabilecek Mobil Uygulamada bulunan işbu Üyelik Sözleşmesi’ni onaylayarak, üyelik formundaki bilgileri doğru ve güncel olarak doldurması, Üyelik başvurusunun da onaylanması gerekmektedir. Taraflar arasındaki Üyelik ilişkisi, Üye’nin işbu Sözleşme’nin kabulüne ilişkin onay kutucuğunu tıklamasıyla ve şifre belirlemesiyle kurulur. Üyenin 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Üyelik işlemi, onaylamanın tamamlanması ve onayın bildirilmesi ile tamamlanmakta ve Üye’ye bildirilmektedir. Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi’nde ve Site ve oluşturulabilecek Mobil Uygulamanın ilgili yerlerinde belirtilen hak ve yükümlülüklere sahip olmaktadır. Üyelik işlemi sırasında verilen bilgilerin mevzuata uygun olarak doğruluğu, Üye tarafından kabul edilmekte olup, Üye, EBG’nin bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

2.2. EBG, herhangi bir sebep bildirmeden üye başvurusunu reddedebilir ve Üye başvurusunun kabulünü ek şartlara bağlayabilir.

2.3. Üyelik hesabının kime ait olduğu; hak ve yükümlülüklerin kimse ait olduğu hususundan bir ihtilaf doğması durumunda bu hususta EBG’ye gelen başvurular, üyelik hesabı kullanılarak EBG’ye ödeme yapan son kişisinin Üyelik hesabı sahibi olduğu kabul edilerek sonuçlandırılır.

2.4. Web sitesi veya oluşturulabilecek Mobil Uygulama üzerinden işlem gerçekleştirmek üzere üyelik profilinin şifresini kullanma hakkı, şifre bilgisi ve üyelik profili bizzat üyeye aittir. Üye şifresini başka bir kullanıcıya devredemez veya üçüncü kişilerce kullanımına izin veremez. Üyelik bilgilerinin güvenliği ve gizliliğinin sorumluluğu tamamen üyeye aittir. Üye, kişisel profilinin kullanımına imkan veren hesaplar, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını, bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından EBG’ye karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı münhasıran sorumlu olduğunu ve EBG’nin uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, ait hesap, kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen bu bilgilerinin kendisi dışında bir kişi tarafından kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle kendisinin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan münhasıran sorumludurç

2.5. Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi hükümlerine, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak işlemlerde ve yazışmalarda bulunacağını kabul ettiğini beyan eder. Üye Web Sitesi ve oluşturulabilecek Mobil Uygulama kullanımında yaptığı işlemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluğu kabul eder. Üye Web Sitesi ve oluşturulabilecek Mobil Uygulamayı hiçbir şekilde; yasalara aykırı bir şekilde ve fikir ve telif haklarını ihlal edecek şekilde kullanamaz. Üye, Web Sitesine veya oluşturulabilecek Mobil Uygulama’nın veri tabanına ve Platform üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici bir teknoloji kullanamaz veya virüs yayamaz. Platform’u herhangi yasadışı veya hileli amaçla kullanamaz.

2.6. Üyenin Web Sitesi veya oluşturulabilecek mobil uygulama üzerinden yaptığı yorumlardan şahsi olarak sorumludur. EBG’nin Üye yorumları ile ilgili herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. EBG’nin Üyenin hukuka aykırı yorumlarından sorumluluğuna gidilmesi durumunda Üye’ye rücu etme hakkı saklıdır.

2.7. EBG yetkili makamların talebi üzerine mevzuata uygun şekilde Üye bilgilerini paylaşabilecektir.

2.8. Üye, Web Sitesi ve oluşturulabilecek Mobil Uygulamayı aşağıda sayılan haller başta olmak üzere hukuka ve ahlaka aykırı bir şekilde kullanmayacaktır. Üye, Web Sitesi ve oluşturulabilecek Mobil Uygulamayı bir kişi adına veri tabanı, kayıt veya değiştirmek maksadıyla kullanmayacaktır. Üye, Web Sitesi ile oluşturulabilecek Mobil Uygulamayı farazi bir kişi adına üyelik oluşturarak, yanlış/ yanıltıcı bilgiler kullanmak suretiyle gerçek olmayan Üyelik hesapları oluşturarak ve bu hesapların iş bu sözleşme ve mevzuat hükümlerine aykırı olarak veya bir başka Üye’ye ait hesabını izinsiz olarak kullanmayacaktır. Üye, Web Sitesi ile oluşturulabilecek Mobil Uygulamanın veri tabanını, herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka bir teknoloji yayılması amacıyla kullanılmayacaktır. Üyenin, Web Sitesi ile oluşturulabilecek Mobil Uygulamayı belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerinde makul olmayan veya orantısız derecede büyük yüklemeler yaratacak ya da teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunulması, EBG’nin önceden yazılı iznini alınmaksızın Site ve Mobil Uygulamalar’ın üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) ve veri taraması (data crawling) gibi “screen scraping” yazılımları veya sistemleri kullanılması ve bu şekilde Site ve Mobil Uygulamalar’da yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması kullanım amacının dışındadır. Üye, Web Sitesi ile oluşturulabilecek Mobil Uygulamayı mevzuata ve genel ahlaka aykırı olarak diğer üyelerin veya üçüncü kişilerin şahsi haklarına zarar verecek, fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanmayacaktır. Ayrıca, üye diğer üyelerin veya üçüncü kişilerin hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunmayacaktır.

2.9. Üye’nin Web Sitesi ile oluşturulabilecek Mobil Uygulamayı iş bu sözleşme hükümleri ve mevzuata aykırı kullanması halinde EBG; Üye’nin Web Sitesi ile oluşturulabilecek Mobil Uygulama’nın tamamı ve/veya bir bölümünden kısmen ve/veya tamamen kullanmasını engellemek hakkına sahiptir.

2.10. Üye, Üye, Web Sitesi ile oluşturulabilecek Mobil Uygulamada yaptığı işlemleri EBG’ye hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Üye, Web Sitesi ile oluşturulabilecek Mobil Uygulamaya zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün, truva atı vb. içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dahil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını kabul ve taahhüt eder. Üye ayrıca Hesap Sayfası’na robot veya otomatik giriş yöntemleriyle girmeyeceğini kabul eder.

2.11. Üye, diğer kullanıcıların yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

2.12. EBG’nin yukarıda belirtilen hukuka aykırı işlemlere karşı talep, dava ve takip hakları saklıdır.

2.13. EBG, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. EBG, kendi kontrolünde olmayan başka internet siteleri ve mobil uygulamaların bağlantı veya referansların içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

2.14. EBG, Web Sitesi ile oluşturulabilecek Mobil Uygulama’da meydana gelebilecek sorunların giderilmesi ve sistemin iyileştirilmesi için kullanıcılarca kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Site ve Mobil Uygulamalar’a erişilen tarih ve saat, Site ve Mobil Uygulamalar’da bulunulan sırada erişilen sayfalar ve Site ve Mobil Uygulamalar’a doğrudan bağlanılmasını sağlayan internet sitesinin internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

2.15. EBG, halihazırda Web Sitesi ile oluşturulabilecek Mobil Uygulamanın virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde gerekli önemleri almıştır. Üyelerin korumanın sürdürülebilmesi için kullanmış oldukları cihazın virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Üye, cihazda önem almaması sebebiyle meydana gelebilecek zarardan kendisi sorumlu kabul edilmektedir.

2.16. EBG, ara yüz kopyalamak suretiyle yapılan dolandırıcılık faaliyetlerinden sorumlu değildir. Zira, kendisi tarafından yayınlanmamış hiçbir görsel, yazılı veya sair içeriğin gerçekliğinden, güvenilirliğinden, doğruluğundan ya da hukuka uygunluğunu içeriklerin doğruluğunu kontrol etme gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

2.17. Ürünler, Üye’nin sipariş verirken bildirdiği adrese teslim edilir. Sipariş sırasında verilen adres sonradan adres değiştirilemez. Üye’nin teslimat adresinde bulunmaması, teslim almaması veya hatalı adres bildirilmesi durumlarından EBG sorumlu değildir. EBG’nin verilen siparişleri tam ve eksiksiz teslim ettiği kabul edilecektir. Üyenin kendi kusuru yahut hatasından teslimatın gerçekleşmemesi veya geç gerçekleşmesi nedeniyle EBG’ye iade edilmesinden dolayı oluşan giderler Üye’ye aittir.

2.18. Üyeye yanlış veya eksik Ürün teslimi nedeniyle yapılacak ücret iadelerinde, iptale konu siparişe ilişkin fiş veya fatura düzenlemiş ve bu Üye’ye teslim edilmiş ise, söz konusu fiş ya da faturanın iadesi gerekmektedir.

2.19. İptal ve iadelerde ücret iadesi, Üye’nin seçtiği ödeme yöntemine göre değişiklik göstermektedir Kredi/banka kartlarıyla yapılan ödemelere ilişkin iadeler, ilgili bankaların prosedürlerine göre yapılacaktır.

2.20. Üyenin yapmış olduğu yorumların mevzuata uygunluğunun ihlali durumunda EBG mevcut yorumları silebilecek; görüntülenmesini engelleyebilecektir. Üye, yorumlarının hukuka uygunluğu, doğruluğu ve güvenirliğinden sorumludur.

3. GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

EBG’nin Web Sitesinde yer alan ve oluşturulabilecek Mobil Uygulamada yer alacak Kişisel Verilen Koruması Hakkında Aydınlatma Metni iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçasıdır. Üyenin kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanması ilgili sözleşme ve mevzuat hükümleri doğrultusunda sağlanmaktadır. Üye, kişisel verilerinin işlenmesine açık bir şekilde onam vermektedir. EBG, söz konusu kişisel verilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mad. 12 uyarınca güvenli şekilde saklanması, yetkisiz erişimlerin ve hukuka aykırı veri işlemelerin önlenmesi için gereken her türlü tedbiri alacaktır. Üye kişisel verileri üzerinde 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mad. 11 uyarınca sahip olduğu hakları kullanma ve bu verilerinde dilediği zaman değişiklik veya güncelleme yapma hakkına sahiptir.

4. FİKRİ MÜLKİYET HAKLAR

https://www.etikbakkal.com/ web sitesi, oluşturulabilecek mobil uygulamalar ve sosyal medya paylaşımlarında yer alan her türlü işitsel, görsel, yazılı materyalin, içeriğin hakları mahfuz olup, aksi ifade edilmiş olmadıkça EBG’ye aittir. Üye’nin, izinsiz kullanımları yasa dışı kullanım niteliği taşıyacak olup ilgililer hakkında EBG tarafından yasal işlem başlatılabilecektir. https://www.etikbakkal.com/ web sitesi, oluşturulabilecek mobil uygulamalar ve sosyal medya paylaşımlarının genel görünüm ve dizaynı ile tüm bilgi, resim, markası, alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibi EBG’ye aittir ve yasal koruma altındadır. EGB’nin fikri ve sınai hakılarının izinsizin kullanımı hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir.

5. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLER

EBG’nin istemi ile işbu Üyelik Sözleşmesi, Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası, Kullanım Koşulları ve Gizlilik de dahil her türlü politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla ve üyelere ilan etmek suretiyle tek taraflı olarak değiştirebilir. Yapılan değişiklilikler ilan ile hüküm doğuracaktır.

6. MÜCBİR SEBER

Mücbir Sebepler EBG’nin işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, EBG ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Üyelik Sözleşmesi’nin bir ihlali olarak kabul edilemez. Mücbir sebepler aşağıda sıralanmıştır; Tabiat hadisesi, tabii afetler, (yangın, sel, salgın hastalık, deprem, su baskını patlama, fırtına, göç, veya diğer bir doğal felaket) Savaş (ilan edilmiş olsun ya da olmasın), iç savaş, terör eylemleri, kalkışma, devrim, ihtilal, devlet yönetiminin zorla ele geçirilmiş olması, ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, seferberlik, Endüstriyel ihtilaflar, grevler, lokavtlar, ablukalar, yavaşlatmalar, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, Resmi makamlarca yapılan kısıtlama veya fiiller, imtinalar veya müdahaleler, Teknolojik nedenler, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, Site’ye erişimi engelleyecek her türlü idari ve/veya yargı kararı veya benzeri işlemler EBG’nin kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar

7. SÖZLEŞMENİN FESHİ

Üyelik Sözleşmesi Üye’nin sözleşmeyi iptali veya EBG’nin üyeliği iptal etmesi durumunda feshedilecektir. Tarafların sözleşmenin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda diğer taraf sözleşmeyi feshedebilecektir.

8. BİLDİRİM

EBG, üyenin bildirmiş olduğu iletişim bilgilerini kullanmak suretiyle iletişim kurabilecektir. İletişim bilgilerinin güncellenmesi Üye’nin yükümlülüğüdür.

9. DİĞER HÜKÜMLER

Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğabilecek DPG’nin resmi defter ve ticari kayıtları ile veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder. İş bu sözleşmenin herhangi bir maddesinin yetkili makamlarca geçersiz kabul edilmesi durumunda diğer hükümler geçerliliğini koruyacaktır. Üye, DPG’nin önceden yazılı onayını almaksızın işbu Üyelik Sözleşmesi’ndeki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik edemeyecektir. Üyelik Sözleşmesi Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nden kaynaklanan veya işbu Üyelik Sözleşmesi ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, Ankara Tüketici Hakem Heyetleri ve Ankara Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri’nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.

10. YÜRÜRLÜK

10 (ON) Maddeden meydana gelen işbu Üyelik Sözleşmesi, Üye tarafından okuyup anlaşılarak elektronik onay ile yürürlüğe girmiştir.